Veneiden telakointisäännöt

Vaasan Merenkyntäjien määrittelemät säännöt.

Veneiden telakointisäännöt

1 § Veneiden telakointitoimintaa johtaa ja valvoo hallituksen nimeämä satama- ja telakkatoimikunta. Toimikuntaan kuuluu satamakapteenin lisäksi edustaja pohjois-, masto- ja etelälaiturilta sekä telakakalta. Kukin edustaja vastaa oman alueensa järjestyksen ylläpidosta ja seuran jäsenet ovat velvollisia noudattamaan heidän antamiaan ohjeita.
2 § Veneen talvitelakointipaikasta on vuosittain henkilökohtaisesti sovittava ao. vastuuhenkilön kanssa, joka osoittaa telakointipaikan ja nostoille tarkoituksenmukainen järjestyksen veneiden koot huomioiden.
3 § Seura ei järjestä veneiden nostoja, vaan veneenomistajoen tulee keskenään sopia veneiden nostoista ja laskuista ja sopimaan keskenään myös näistä aiheutuneiden kustannusten jakamisesta. Nosturia ei saa tilata seuran nimellä.
4 § Veneen omistajan on välittömästi veneen laskun jälkeen siivottava telakointipaikkansa ja vietävä roskat näille varattuihin astioihin sekä huolehdittava venepukin siirrosta niille varatuille alueille. Vuosittain ilmoitetaan seuran ilmoitustaululla aikaraja, mihin mennessä venepukit on siirrettävä. Muussa tapauksessa seura siirrättää venepukin asianomaisen kustannuksella.
5 § Veneiden sijoittamisesta seuran omistamiin venevajoihin on sovittava telakkamestarin kanssa. Veneen talvitelakoinnista samoin kuin seuran venevajan vuokrauksesta on suoritettava hallituksen vahvistaman maksu eräpäivään mennessä.
Venevajat on suljettava tiiviisti luukuilla ennen lumisateiden alkamista.
6 § Vinssi käyttöoikeus on ainoastaan telakkamestarilla ja varatelakkamestarilla.
Vinssin käytöstä on suoritettava vahvistettu käyttömaksu. Satama- ja telakkatoimikunta voi tarvittaessa myöntää vinssin käyttöoikeuden myös muille seuran jäsenille.
7 § Veneiden lasku- ja nostovaraukset telakalla on sovittava telakkamestarin kanssa vähintään 3 vrk ennen laskua tai nostoa. Sopimisen jälkeen veneen omistaja merkitsee sovitun varauksen vinssikopin seinässä olevaan varauslistaan.
Lauantai-, sunnuntai- ja pyhäpäivisin laskut ja nostot vain poikkeustapauksissa.
Poikittaisraiteella veneitä ei ajeta vinssillä turvallisuussyistä, käsitalja on siihen tarkoitukseen.
8 § Sähkövirtaa saa vapaasti käyttää seuran telakointialueella vain veneiden kevät- ja syyskunnostukseen liittyvissä töissä. Muusta sähkönkulutuksesta, kuten lämmityksestä, on sovittava telakkamestarin kanssa.
9 § Talvitelakoinnin yhteydessä (varsinkin venevajoissa) on paloturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Alkusammutusta varten on nosturiradan lähelle varattu kaksi vesitynnyriä sankoineen. Vajat ja telakka-alue on pidettävä puhtaana roskista ja palavista aineista.
Telakka-alueelle on vain huoltoajo sallittu.
10 § Tupakointi ja avotulen teko venevajoissa on kielletty. Hitsaustöiden tekeminen ja kulmahiomakoneen käyttö venevajoissa on kielletty. Nämä työt on tehtävä ulkotiloissa niihin liittyviä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Ennen työn aloittamista on tästä ilmoitettava telakkamestarille.
Paloturvallisuutta seuran telakointialueella valvoo telakkamestari ja hänellä on oikeus neuvoa sekä tarvittaessa huomauttaa laiminlyönneistä.
11 § Telakointialueella ei saa säilyttää jäteoljyä tai muita ongelmjätteitä, kuten akkuja, eikä niitä saa sijoittaa seuran alueella oleviin jäteastioihin. Venevajoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä.
Ongelmjätteet on jokaisen huolehdittava kaupungin jätepisteisiin.
12 § Nämä säännöt on laaditty siisteyden, järjestyksen ja paloturvallisuuden varmistamiseksi seuran alueella sekä yleisen viihtyvyyden aikaansaamiseksi.
Nämä säännöt on hyväksytty satama- ja telakkatoimikunnassa 25.3.1996 sekä vahvistettu seuran hallituksen kokouiksessa 18.4.1996.